Kérdése van? Írjon: thevapebarstore@gmail.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

  

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (www.vapebarstore.com)

 

 

Článok I.

 

Vymedzenie pojmov

 

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je S792 trade s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo.

Predávajúcim je S792 trade s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.vapebarstore.com je Fullpost s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv. „kamennej predajni“). 

 

Článok II.

 

Cena

 

Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Ceny ponúkaného sortimentu v e-shope môžu byť odlišné od cien sortimentu na predajnom mieste predávajúceho. 

 

Článok III.

 

Objednávka

 
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. 
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.
 4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia a alebo stornovania objednávky.
 7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni predávajúceho.  

 

 

Článok IV.

 

Platobné podmienky

 
 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  2. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni – rezervácia tovaru
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
  4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre
  5. platbu na základe darčekového poukazu.
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

 

Článok V.

 

Dodacie podmienky

 
 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1. Packeta Slovakia s. r. o., Sliačska 1/E, 831 02 Bratislava
 2. prostredníctvom služby Zásielkovňa, prevádzkovaná spoločnosťou Fullpost, s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Komárno
 3. vlastnou dopravou predávajúceho

 

 

Článok VI.

 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné na územie SR účtujeme:
  1. Poštovné je 4 Euro.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

 

Článok VII.

 

Prevod vlastníckeho práva

 
 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

 

 

Článok VIII.

 

Storno kúpnej zmluvy

 
 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

 

Článok IX.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 

Článok X.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar, tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy,
  2. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v SR,
  3. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

 

 

Článok XI.

 

Ochrana osobných údajov

 

 

 
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ......,ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 3. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

 
 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 4. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo. 
 5. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

 

 

 

 

 

Článok XII.

 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

 

Článok XIII.

 

Záverečné ustanovenia

 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 3. mája 2022.

 

Adatkezelési tájékoztató
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

 

 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené, aby ich spracovanie bolo len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

 

 

 

Definície pojmov

 

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

 

E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať

 

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016

 

Obchod – prevádzkareň predávajúceho, v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby

 

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

 

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

 

 

 

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

 

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

 

Prevádzkovateľom je S792 trade, s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovo, IČO: 54434033, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

 

 

 

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:

 1. e-mailom na thevapebarstore@gmail.com,
 2. poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie,
 3. na pobočkách spoločnosti.

 

 

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

 

 

 

Názov spracovateľskej operácie

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

Kategória osobných údajov

 

Právny titul spracúvania

 

Doba uloženia údajov

 

Ďalší príjemcovia

 

Spracovanie osobných údajov na základe  objednávky

 

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

 

do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky

 

prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

 

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

 

zákonom stanovená evidencia

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

 

10 rokov

 

kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

 

Registrácia zákazníckeho účtu

 

evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť

 

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby s registráciou

 

5 rokov

 

nie sú

 

Zasielanie noviniek e-mailom

 

zasielanie obchodných oznámení e-mailom

 

e-mail

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov, resp. do odvolania

 

nie sú

 

Zasielanie noviniek SMS správou

 

zasielanie obchodných oznámení SMS správou

 

telefónne číslo

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov, resp. do odvolania

 

nie sú

 

Evidencia zákazníkov súťaže

 

kontaktné údaje zapojených účastníkov

 

meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

2 roky

 

Facebook Inc.

 

Evidencia obchodných partnerov

 

informácie o obchodných partneroch spoločnosti

 

meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov od poslednej obchodnej transakcie

 

nie sú

 

Uchádzač o zamestnanie

 

informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie

 

meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti

 

súhlas dotknutej osoby

 

1 rok

 

nie sú

 

Mzdová a personálna agenda

 

kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave

 

meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch

 

zákonný dôvod

 

max. 50 rokov

 

v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

 

Evidencia reklamácií

 

informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení

 

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

 

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

 

3 roky

 

v prípade kontroly SOI

 

Evidencia odstúpení od zmluvy

 

informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení

 

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

3 roky

 

v prípade kontroly SOI

 

Vybavovanie otázok zákazníkov

 

poskytovanie informácií klientom

 

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

 

plnenie predzmluvných vzťahov

 

1 mesiac

 

nie je

 

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“

 

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

 

číslo objednávky, e-mailová adresa

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

jedno rázovo

 

Heureka Shopping, s.r.o.

 

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

 

zvyšovanie kvality internetového obchodu

 

IP adresa návštevníka e-shopu

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

po podania námietky max. 3 roky

 

Google

 

Odovzdávanie informácií k platbe

 

zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie

 

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

 

pre účely plnenia zmluvy

 

jednorazové poskytnutie

 

Tatra Banka, a.s

 

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

 

zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb

 

definované sú v jednotlivých formulároch

 

súhlas dotknutej osoby

 

do odvolanie súhlasu max. však 2 roky

 

poskytovateľ napr. Google (pre Google Docs)

 

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

 

Služba zvyšuje kvalitu e-shopu

 

IP adresa a simulácia prechádzania stránka

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

do podania námietky max. však 2 roky

 

Smartlook

 

Kamerový záznam prevádzky

 

Ochrana majetku prevádzkovateľa

 

Fyzická podoba, správanie, chôdza,

 

oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

14 dní

 

nie je

 

Vernostný program

 

Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim

 

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón

 

súhlas dotknutej osoby

 

5 rokov od posledného nákupu

 

nie je

 

 

 

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

 

 

 

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

 

 

 

Vaše právo

 

Upresnenie práva

 

na informácie

 

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

 

na prístup k údajom

 

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

 

na opravu

 

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu, aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

 

na vymazanie

 

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže. To neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

 

obmedzenie spracovania

 

týka sa iba v prípade ak údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti, že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

 

odvolanie súhlasu so spracovaním

 

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

 

na prenos osobných údajov

 

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

 

právo podať podnet na dozorný orgán

 

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

 

 

 

 

 

Ako je možné si uplatniť svoje práva?

 

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:

 
 1. e-mailom,
 2. osobne,
 3. poštou.

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

 

 

 

 

 

Ako zabezpečujeme ochranu a ako uchovávame údaje?

 

Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb, zničeniu, poškodeniu alebo strate zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

 

 

 

Používate profilovanie?

 

Profilovanie nie je používané.

 

 

 

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?

 

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich Vás dokážeme rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.

 

Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

 
 1. dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
 2. trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

 
 1. technické resp. funkčné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
 2. perferenčné – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
 3. analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
 4. reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate ako aj na našej internetovej stránke.

 

Doba uchovávania cookies subjektov:

 

Podskupina súborov cookies

 

6ivostnosť

 

Poznámka

 

Web stránka

 

Relácia

 

funkčné

 

Google Analytics

 

1460 dní

 

Analytický nástroj

 

App.livechatoo.com

 

730 dní

 

Chatovacia aplikácia

 

Facebook Inc.

 

90 dní

 

marketingové

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

 

K osobným údajom majú prístup zamestnanci, prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov. To isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

 

 

 

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

 

Ide o:

 
 • Chartu základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

       

 

 

Kto Vám zabezpečuje služby?

 

Správu systému (vrátane správy web stránky) S792 trade, s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko

 

Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) S792 trade, s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko

 

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru Smoke King, s.r.o. so sídlom Družstevná č.8, 945 01 Komárno, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko

 

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)

 
 1. SS792 trade, s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 943 01 Sturovó, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 2. The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)
 

Dátové úložiská (hostingové služby)

 
 1. Unas Online Kft.. 9400 Sopron, Kósegi út 14, krajina v ktorej sú uložené dáta: Maďarsko
 2. Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) Smoke King, s.r.o. so sídlom Družstevná č.8, 945 01 Komárno, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

 

 

 

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?

 

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 18 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.